Sır saklama çalışanın sadakat yükümlülüğü ile ilişkilidir, Kanunda herhangi bir açık düzenlemesi yoktur. Rekabet yasağı da aynı kapsamda olmakla birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaayrıca düzenlenmiştir. Bu yazımızın konusu, iş akdi sona erdikten sonra sır saklama ve rekabet etmeme yasağı ile ilgilidir.

Aslında bu iki kavram birbiri ile çok yakından ilişkilidir ve özünde eski çalışanın eski iş yerine ait sırları veya kazandığı knowhow'ı, müşteri bilgilerini yeni iş yerinde veya yeni işinde kullanmamasını amaçlar. Aksi takdirde işyeri sırlarınız eski çalışanınız tarafından haksız olarak kullanılır ve ciddi bir zarara uğrayabilirsiniz.

Genel kabul ve yasal düzenleme, yazılı bir anlaşma olmadığı sürece eski çalışanın böyle bir yükümlülüğü olmadığı ve bu kişiye karşı herhangi bir girişimde bulunulamayacağı şeklinde ise de durum aslında pek de öyle değildir. Eğer eski çalışan ile iş akdinin sona ermesinden sonra işvereni koruyacak bir sır saklama ve rekabet etmeme sözleşmesi yok ise, bu durumda başvurulacak iki yasal yol vardır, fakat doğal olarak bu korumalar olay/ihlal gerçekleştiğinde devreye girebilecektir. 

Nedir bu korumalar; 

1- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet Hükümleri: haksız rekabetin sona erdirilmesi ve cezai sonuçları kapsayan hükümler, 

2- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçuna ilişkin düzenlemeleri: ticari sırların sır sahibinin açık rızası dışında açıklanması yasaktır ve suç oluşturur.

Bu nedenle, hatırlatma/uyarma ve sırlarınızın açıklanmasına ve kullanılmasına rızanız olmadığı konusunda açık bir delil mahiyetinde olması amacıyla herhangi bir ihlal gerçekleşmeden de durumu ve yükümlülüklerini eski çalışana hatırlatmak caydırıcı ve faydalı olacaktır. 

Öyleyse ne yapabilirsiniz? 

Sır saklama ve rekabet etmeme yükümlülüğü olan eski çalışanı işten ayrıldıktan sonra uyarmak amacıyla (zira çalışan kötüniyetli veya iyiniyetli olarak yani bilmeyerek de olsa işyeri sırlarınızı açıklayabilir, bilinçli bir şekilde kendi işinde veya başka bir işverenle işbirliği içinde haksız rekabete hazırlanıyor olabilir) 

1.  Eğer yeni işe başlamış ise, yeni işverenin kimliğini ve yeni işverenin iş sahasının, eğer kendisi işyeriniz ile aynı alanda iş yapmaya başlamış ise bu işin haksız rekabet ve işyeri sırlarınız bakımından bir risk oluşturup oluşturmadığına karar verin.

2. Eğer yeni işveren veya yeni iş risk oluşturmakta ise bu durumla yazılı bir uyarı ve yasaklama ihtarını hazırlayın. Bu yolla çalışana sırlarınızın açıklanmaması konusundaki açık iradenizi bildirmiş olacaksınız. Bu açık iradeye rağmen çalışan sırlarınızı paylaşır veya bu yolla rekabete girişir ise Savcılığa şikayet yoluyla bu durumun suç oluşturduğunu iddia edebilecek duruma geleceksiniz. Ayrıca karşı tarafın açıkça yasaklamamış olma savunması getirmesinin de önüne geçmiş olacaksınız.

3. Usulüne uygun olarak hazırladığınız bildirimi çalışana tercihen Noter yoluyla tebliğ edin.

Aynı bildirimi yeni işverene de yapmak istiyorsanız bildirimi yeni işverene de bilgi ve/veya ihtar mahiyetinde ve işçinin sorumlu olduğu açıklamama yükümlülüğü veya doğacak zarar ile ilgili tutardan kendisinin de sorumlu olduğunu noter yoluyla tebliğ edin.

4. Eğer sırlarınızın açıklandığını ve haksız rekabet durumunu açıkça tespit ederseniz haklarınızı korumak, şikayet etmek ve dava açmak üzere hukukçunuza başvurun.

KVKK Uyumlu Sır Saklama ve Rekabet Etmeme sözleşmesi örneği için estore.isteasistan.com


Yararlı olması dileğimizle. Yorumlar (0)

 Yorum Yapın